Konsumenters inställning till förfalskningar och piratkopiering på nätet

Nyhet: Publicerad 13 juni 2023

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har undersökt konsumenters inställning till immateriella rättigheter. I undersökningen har 25 000 européer tillfrågats om deras kunskaper om och attityder till begreppet immateriella rättigheter.

En klar majoritet av européerna, 83 procent, anger att de har en god eller mycket god förståelse för vad begreppet "immateriella rättigheter" innebär. En stor majoritet, 93 procent, håller med om vikten av att respektera immaterialrätten, främst eftersom detta är viktigt för att skydda uppfinnares, förläggares, upphovsmäns och konstnärers rättigheter och inkomster. 81 procent av konsumenterna anser att immaterialrätten skyddar kvaliteten på produkter och tjänster, men anser inte att det är den enskilde konsumenten som främst gynnas av detta skydd, då endast 8 procent håller med om konsumentskyddet i de immateriella rättigheterna.

Förfalskade varor

De flesta europeiska konsumenterna är medvetna om att köp av förfalskade varor kan ha negativa effekter och är emot att köpa förfalskade varor. De flesta konsumenter, 83 procent, anser att köp av förfalskade varor stöder oetiskt beteende och 80 procent anser att förfalskade varor stödjer kriminella organisationer. Färre svarande, 66 procent, håller med om att förfalskade varor utgör ett hot mot hälsa och säkerhet. Acceptansen för att köpa förfalskade varor skiljer sig åt mellan åldersgrupperna där yngre konsumenter tenderar att vara mer öppna för motiveringar för att köpa förfalskade produkter. Bättre överkomliga priser är fortfarande den mest nämnda och accepterade anledningen. I genomsnitt anser 1 av 3 européer att det är acceptabelt att köpa förfalskade produkter om priset på originalet är för högt. För respondenter mellan 15 och 24 år är denna acceptansgrad 1 av 2. 13 procent av köparna har avsiktligt köpt en förfalskad produkt under de senaste 12 månaderna (med högre procentsatser för yngre köpare). 39 procent av de europeiska konsumenterna har någon gång undrat om det de har köpt är äkta eller förfalskat.

Piratkopierat onlineinnehåll

Konsumenternas attityder och beteende när det gäller olagligt digitalt innehåll liknar dem som gäller förfalskade varor. I allmänhet stöder de flesta europeiska konsumenter inte att få digitalt innehåll från olagliga källor. Acceptansen är dock betydligt högre bland yngre åldersgrupper. Endast 18 procent av de tillfrågade i undersökningen som är 65 år eller äldre godkänner att få tillgång till piratkopierat innehåll om priset på innehållet är för högt, men acceptansen stiger till 46 procent för svarande mellan 15 och 24 år. Resultaten visar att konsumenter i Europa är mycket öppna för att använda lagliga erbjudanden om digitalt innehåll. 80 procent av anger att de föredrar lagliga källor framför olagliga alternativ, förutsatt att det finns ett lagligt alternativ till ett överkomligt pris. Medvetenheten om lagliga online-erbjudanden är också hög, 9 av 10 känner till minst en typ av lagligt innehållserbjudande som finns tillgängligt i deras land. 14 procent av de tillfrågade medger att de avsiktligt har använt olagliga källor till digitalt innehåll.

European Consumer Centres, ECC-nätverket, är en medlem av EUIPO:s observationsorgan och har samrått med EUIPO i undersökningen.

Hela rapporten

Du hittar hela rapporten och mer finns på EUIPO:s webbplats. Informationen finns på engelska och andra officiella EU-språk.

Svårt att medla för ECC-nätverket

ECC-kontoren får regelbundet frågor och klagomål från konsumenter som hanterar förfalskade inköp. Kontoren får också frågor och klagomål om olaglig strömning eller nedladdning och påföljder för upphovsrättsintrång. ECC-nätverket kan inte alltid medla i dessa fall eftersom de ofta involverar företag baserade utanför EU eller falska företag som vi inte kan kontakta. De flesta allvarliga förfalskningar innebär säkerhetsrisker och omfattas därför av direktivet om produktansvar, som ECC-nätverket inte arbetar med. Under 2022 handlade ECC-nätverket gemensamt nästan 3500 fall av bedrägerier och nästan 500 fall av osäkra produkter. 56 fall märktes som förfalskade. 2017 publicerade ECC-nätverket en rapport om varumärkesförfalskningens inverkan på konsumenternas rättigheter på nätet i Europa. Rapporten förklarar de negativa konsekvenserna av att köpa förfalskade varor och ger råd om hur man undviker att köpa falska produkter på internet.

Källa: Konsument Europa

Till alla nyheter