This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Ny överenskommelse om regler för korttidsuthyrning

Nyhet: Publicerad 5 december 2023

En överenskommelse gällande korttidsuthyrning av boende har nåtts mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens Råd. Förslaget lades fram för cirka ett år sedan.

Denna nya förordning kommer att öka insynen i korttidsuthyrningssektorn, med tydliga regler för värdar och plattformar om insamling och delning av data. Den kommer att ge viktig information till myndigheter som vill ta itu med effekterna av korttidsuthyrning på lokalsamhällena. Plattformarnas skyldigheter att dela data kommer att anpassas till de minsta aktörerna. Efter att förordningen träder i kraft kommer medlemsstaterna att ha 24 månader på sig att inrätta mekanismerna för utbyte av uppgifter. Mekanismerna håller redan på att utarbetas med stöd av kommissionen. Förordningen om korttidsuthyrning kompletterar rättsakten om digitala tjänster (digital service akt). Den nya lagstiftningen är ett viktigt resultat för hållbar och smart turism inom ramen för omställningsplanen för turism. Den kommer också att tillhandahålla aggregerade data som kommer att matas in i ett europeiskt dataområde för turism.

Överenskomna åtgärder

  • Enklare registrering: I den överenskomna texten fastställs ett kostnadsfritt (eller proportionerligt kostnadsmässigt) registreringsförfarande online för korttidsuthyrning i de EU-länder som kräver det. När proceduren är klar kommer värdarna att få ett registreringsnummer som gör att de kan hyra ut sin fastighet. De berörda myndigheterna kommer att känna till värdens identitet och kunna kontrollera deras information.

  • Säkrare uthyrningstjänster: Onlineplattformar måste se till att en värds registreringsnummer gör det möjligt för användare att identifiera boendet på annonsen och att den information som tillhandahålls är tillförlitlig och fullständig. Plattformarna måste göra "rimliga ansträngningar" för att genomföra slumpmässiga kontroller av denna information. Behöriga myndigheter kan tillfälligt upphäva registreringsnummer, be plattformar att ta bort olagliga listningar eller införa sanktioner för plattformar eller värdar som inte följer reglerna.

  • Överföring av uppgifter: Enligt överenskommelsen kommer medlemsländerna att inrätta en gemensam digital kontaktpunkt för att ta emot uppgifter från plattformar om värdverksamhet (till exempel specifik adress, motsvarande registreringsnummer, webbadress till förteckningen) varje månad. Ett mindre betungande system har inrättats för mikroplattformar och små plattformar med i genomsnitt 4 250 listningar eller färre. Dessa uppgifter kommer att användas för att sammanställa statistik och göra det möjligt för offentliga myndigheter att bättre bedöma situationen på plats och förbättra turisttjänsterna i sitt område.

Nästa steg

Den informella överenskommelsen måste antas av rådet och parlamentet innan den blir lag. Efter ikraftträdandet kommer medlemsländerna att ha 24 månader på sig att anpassa sina registreringssystem och skapa den IT-infrastruktur som krävs.

Bakgrund

Marknaden för korttidsuthyrning har ökat snabbt de senaste åren inom EU, främst på grund av framväxten och expansionen av hundratals onlineplattformar. Denna typ av boende utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet turistboenden i EU och denna andel förväntas öka. Även om dessa typer av uthyrningar skapar fördelar för värdar, turister och många regioner, hävdar vissa forskare att bristen på lämpliga regler också bidrar till problem som högre bostadspriser, permanent bosatta som förflyttas och störs, överturism och illojal konkurrens.

Mer information finns på Europa parlamentets webbplats

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter